Maruf

İlahiyat Takviye Programı

İLAHİYAT TAKVİYE PROGRAMI

(Dr. Öğr. Üyesi M. Salih KUMAŞ-Doç.Dr. U. Murat KILAVUZ)

GEREKÇE ve YÖNTEM: Dini ilimler  alanında eğitim veren İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde ortalama eğitimin istenen düzeyde olmadığı bilinen bir gerçektir. İslam’ın ana kaynaklarını doğru anlama, yorumlama ve günümüz insanına sahih bir din telakkisi sunma konusunda bu iki tür fakültede uygulanmakta olan programların hem yöntem hem de içerik açısından yeterli olmadığı söylenebilir. Liyakatli ilim adamlarının yetiştirilmesi için mevcut fakülte programlarının takviye edilmesi gerektiği bir gerçektir. Bu takviye programında nasıl bir yöntemin takip edileceği noktasında ise ülkemizde iki temel eğilimin önce çıktığı görülmektedir:

Birincisi: klasik medrese eğitiminin yöntem ve içeriğinin aynen tatbik edilmesi.

İkincisi: klasik yöntem ve içeriklerin ötesinde tamamen modern bir yöntem ve içeriğin  uygulanması.

İlahiyat Fakültelerinde yetişmiş ve bu kurumlarda eğitim veren bir grup akademisyen olarak, bu yetersizliğin sebepleri ve muhtemel çözümleri üzerinde uzun süreler îmal-i fikirde bulunmuş ve her iki yöntemin sentezine dayalı yeni bir anlayışın benimsenmesinin daha isabetli olacağı kanaatine ulaşmış bulunmaktayız.

Bu noktada İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimi sürecinde uygulanacak olan takviye eğitim programının 1- dini metinleri doğru anlama ve doğru temellendirmek. 2-  İslam ve Batı medeniyetinin ilmî-fikrî birikimini dikkate alarak İslam dinini doğru yorumlama ve uygulama istîdadı kazandırmak.