Maruf

Hafızlık ve Kıraat Akademisi

HÂFIZLIK VE KIRAAT AKADEMİSİ

Kur’ân-ı Kerim, Yüce Allah tarafından Hâtem’ül- Enbiyâ Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’e indirilen, bize kadar tevâtür yoluyla nakledilen, lafzı ile kulluk görevlerimizi îfâ ettiğimiz Arapça kelâmdır.
Kur’ân’ın okunması, öğrenimi ve öğretimi ayet ve hadislerle teşvik edilmiş, usulüne uygun okuyan övülmüş, ezberleyen kimseler ise uhrevî mükâfat ile müjdelenmiştir. Selef de bu manada gerek ferdî, gerekse Dâru’l-Kurra vb. müesseselerle Kur’ân öğrenimi ve öğretimi noktasında mesai harcamıştır. Günümüzde ilkokuldan üniversiteye kadar çok geniş bir yelpazede zorunlu ve seçmeli dersler ile öğrencilere, Kur’ân Kursları ile de halkın geneline Kur’ân eğitimi verilmektedir.
Özellikle öğretmen ve din görevlisi ihtiyacını karşılayacak İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri, Kur’ân eğitiminde ayrı bir öneme sahiptir. Son yirmi yıl içerisinde yaşanan acı tecrübeler neticesinde Kur’ân eğitimi ve özelde hafızlık müessesesi çok büyük zarar görmüş, bunun kötü sonuçları orta öğretim ve üniversitelerde kendisini derinden hissettirmiştir. İmam-Hatip ve İlahiyat sınıflarında çok değil bundan on sene önce en az 5-6 hafız mevcut iken, günümüzde bu sayı bütün sınıfların toplamında 5-6’yı bulamamaktadır.
Kur’ân eğitimi ve hafızlık müessesesinin tekrar eski kuvvetine kavuşabilmesi için resmi kurumlar ve sivil toplum birimlerine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda Maruf İlim İrfan Kültür ve Eğitim Derneği, bünyesinde oluşturduğu Hafızlık ve Kıraat Akademisi ile üzerine düşen hem resmî, hem de sivil sorumluluğu yerine getirmeyi hedeflemektedir.
İmam-Hatip ortaokullarından başlamak üzere her seviyede haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere Kur’ân’ı doğru okuma kursları düzenlemek, kabiliyetli öğrencileri tespit ederek öğrenimlerine ara verip, ya da okul müfredatıyla eşgüdümlü yürütülecek bir program ile hafızlık yaptırmak, bu şekilde gerek din hizmetleri alanında çalışacak, gerekse akademik düzeyde ilmi araştırmalar yapacak nitelikli insan yetiştirmek akademimizin öncelikli hedefleri arasındadır.
Kur’an okumak sadece lafızla olmaz. Lafzın yanı sıra Kur’ân’ın mânâsını anlayabilmek ve en önemlisi Kur’ân talebesine yakışan bir ahlâkî olgunluk da önem arz etmektedir. Bu bağlamda Arap Dili ve Âlî İlimler Akademisi ile işbirliği içerisinde Kur’ân’ın temel düzeyde sözlük bilgisi, cümle yapısı, sarf-nahiv vb. konularda kurslar verilecek ve buna ilaveten uzman hocalarımızın rehberliğinde sunulan Tefsir dersleriyle Kur’ân’ın anlam derinliğine inilecek ve böylelikle iki aşamalı Temel Kur’ân Eğitimi tamamlanmış olacaktır.
Saydığımız bu hizmetlere tetimme olacak nitelikte mühim bir projemiz daha bulunmaktadır. Hafızlık ve Kıraat Akademisi ismindeki “kıraat” tabiri genelde Kur’an okumayı, özelde ise Kur’an’ın farklı kıraatlerini senetleriyle öğrenme anlamına gelen Kıraat-ı Aşere’yi (on kıraat) de öğrenmeyi içine alır. Yıldırım Bâyezid Hân döneminde Bursa’da bulunmuş, Ulucami’de imam-hatiplik yapmış ve kıraat ilminin en önde gelen şahsiyetlerinden biri olan İbnü’l-Cezerî, meşhur en-Neşr fi’l-Kırââti’l-Aşr isimli eserini Bursa’da yazmıştır. Haliyle bizlerin kıraat-i aşere talim ve tedrisi noktasında bir vefa borcumuz da bulunmaktadır.
Akademimiz bünyesinde yetişecek hafızlarımızla oluşturacağımız kıraat halkası ile de Kur’ân eğitiminde ileri aşamalar kat edilmiş olacaktır. Yüce Mevla’mızım muvaffakiyetler ihsan etmesini temenni ediyor, bu nurlu yolda hizmetkâr olan tüm vefâlı dostlarımı can-ı gönülden kutluyorum.