Maruf

Facebook’ta yeni tehlike

İstihbarat çalışanlarının Facebook üzerinden herkesi rahatlıkla izleyebildiği açıklandı.

Ame­ri­kan is­tih­ba­rat ser­vi­si Ulu­sal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun (NSA) on­lar­ca ül­ke­de li­der­le­ri bi­le din­le­me­si son bir yıl­da en çok ko­nu­şu­lan konulardan bi­riy­di. Sız­dır­dı­ğı giz­li bel­ge­ler­le bu din­le­me­le­ri or­ta­ya çı­ka­ran es­ki NSA ça­lı­şa­nı Ed­ward Snow­de­n’­ın ha­ya­tı­nı bel­ge­sel ya­pan AB­D’­li yö­net­men Lau­ra Po­it­ras da ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­nin ne ka­dar ko­lay ya­pıl­dı­ğı­nı çar­pı­cı ifa­de­ler­le or­ta­ya koy­du.

Was­hing­ton Post ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Po­it­ras, “Fa­ce­bo­ok is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri için ger­çek­ten bu­lun­maz bir ni­met. Çün­kü ken­di­le­ri hak­kın­da­ki bü­tün bil­gi­le­ri gö­nül­lü ola­rak pay­la­şı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Go­og­le ve Fa­ce­bo­ok gi­bi si­te­le­ri­nin kul­la­nı­cı­la­rı­nı, bu şir­ket­le­rin ken­di­le­ri hakkında top­la­dı­ğı bil­gi­ler ko­nu­sun­da uya­ran Po­it­ras, bu fir­ma­la­rın teh­dit­le­ri­nin bo­yu­tu­nun da­ha sı­nır­lı teh­li­ke­li ol­du­ğu­na işa­ret et­ti.

Po­it­ras, “Şir­ket­ler hü­kü­met­le­re si­zin kay­nak­la­rı­nı­zı bul­ma­da yar­dım­cı ola­bi­lir ama on­la­rın so­ruş­tur­ma yet­ki­si yo­k” di­ye­rek hü­kü­met­le­rin da­ha teh­li­ke­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Araş­tır­ma­cı ga­ze­te­ci Po­it­ras, bu teh­li­ke­ler­den ko­run­mak için şif­re­le­me prog­ram­la­rı­nı kul­lan­ma­la­rı­nı tav­si­ye et­ti.

Mil­yon­lar­ca in­sa­nın be­da­va ol­du­ğu için cep te­le­fon­la­rı­na yük­le­di­ği uy­gu­la­ma­la­rın ca­sus­luk ama­cıy­la kul­la­nıl­dı­ğı be­lir­len­di. Bi­li­şim uz­man­la­rı, bin­ler­ce mo­bil uy­gu­la­ma­nın te­le­fo­nun bu­lun­du­ğu ye­ri, sa­hi­bi­nin bil­gi­le­ri­ni, hat­ta SMS’­le­ri bi­le ka­yıt al­tı­na al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Mil­yon­lar­ca kez indiri­len bu prog­ram­lar ara­sın­da çok po­pü­ler olan flash­light prog­ram­la­rın da bu­lun­du­ğu vur­gu­lan­dı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın