Maruf

Erdemli Toplum Akademisi

ERDEMLİ TOPLUM AKADEMİSİ

Şuurlu Birey ve Erdemli Toplum yolunda…

Oku! Yaradan Rabbinin adıyla oku! Allah’ın ilk sözüydü bu, son Peygamberi’ne (s.a.v.) ve onun ümmetine. Bu ilahi emir, bitmez tükenmez bir aşk düşürmüştü, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmete… Artık okuma-okutma, bir alev gibi gönülden gönüle, sadırdan sadıra intikal edecekti. Belde belde yayılacak, hane hane yürekleri ısıtacak… ve yaşanabilir erdemli bir dünyanın muştularını asır asır fısıldayacaktı insanlığa.
Nice Kur’ân aşığı yârenler geldi, ilahi mesajı insanlığa iletti. Devirlerden devirlere tertemiz olan bu ilim menbâı, akan billur bir pınar gibi çağladı durdu. Bazen durakladı, bazen şahlandı. Ancak hiçbir zaman kuruyup yok olmadı. Farklı devirlerde kâh Beytü’l-Hikme oldu, kâh Nizamiye Medresesi oldu, kâh Sahn-ı Seman oldu. Bazen de samanlıklarda gizliden gizliye akıp geldi. Ecdadın kütüphanelere sığmayan eserleri dahil oldu bu kutlu kervana. Asrımıza gelinceye değin bu nurlu bayrağı şerefle dalgalandıran, yaşadıkları döneme hayat bahşeden tüm iyiliksever, diğergamlı ilim ehli, ruhlarınız şad olsun.
Artık günümüzde nice Kur’ân kursunda, camilerde, dernek ve vakıflarda, İmam Hatip Liselerinde ve İlahiyat Fakültelerimizde bu bayrak sallanmakta. Mâruf adına, İslam’ın iyilik mesajı adına daha yükseklere taşınacak inşaallah.
İnsanlığın belki de en büyük ve başarılı okuludur camiler-mescidler. Ta Mescid-i Nebi’den beri. Sahabe efendilerimizin hayatının merkeziydi burası. Peygamberimiz’in (s.a.v.) âdeta mübarek dizlerinin dibinde şekillendikleri, olgunlaştıkları, sevinçlerini ve hüzünlerini beraberce yaşadıkları vazgeçilemez bir yaşam merkeziydi. Hanım sahabilerin Hz. Aişe’nin, Ümmü Seleme validemizin etrafında halka halka sohbet ettikleri, ilim ve zikir halkaları kurdukları gönül sofralarıydı.
Günümüzde ise -maalesef- camilerimiz bu misyonun hakkını vermekte aciz kalmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu eksikliği anladığından son yıllarda camilerimizi hayatın merkezine oturtmaya yönelik bir dizi projeyi hayata geçirmeye çalışmaktadır. İlahiyat fakültelerimizdeki ilmi birikimin topluma daha fazla aktarılabilmesi için yeni yeni girişimlerde bulunulmaktadır. Çünkü doğru ve sağlam bilginin topluma ulaştırılması giderek daha fazla önem arzetmektedir. Halka ulaşmakta oldukça başarılı olan dinî grupların çoğu ise doğru ve yeterli dinî bilginin halka ulaştırılmasında aynı başarıyı gösterdiklerini söylemek maalesef mümkün değildir. Bu bağlamda halkımızla bütünleşecek, Kur’an ve Sünnet’in aydınlığını başarılı bir şekilde ulaştıracak kurumlara gerçekten ihtiyaç vardır. İşte Mâruf İlim İrfan Kültür Merkezi, başta Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımız olmak üzere, Balıkesir ve Kütahya illerimizdeki ilim erbaplarının birikimlerini halkımıza ulaştırmayı amaçlamaktadır. Yine akademik çalışmalar yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki kıymetli ilim insanlarımızdan istifade etmeyi amaçlamaktayız. Mâruf Erdemli Toplum Akademisi işte bu ihtiyaca dönük bir kurumdur.
İslam tarihindeki cami dersleri geleneğinin bir devamı olarak, halka yönelik İlmihal, Akaid, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Tasavvuf gibi İslamî ilimlerin halka ulaştırılacağı Mâruf Camiî, bayanlara yönelik derslerin verileceği, Kız Kur’ân Kursu, geleceğin âlimlerinin yetişeceği Yatılı Erkek Kur’ân Kursu, büyük katılımlı konferans, panel, söyleşi, sergi ve sohbetlerin yapılabileceği Toplantı ve Gösterim Salonu ve son olarak, bir taraftan okul öncesi dinî eğitim verilirken, diğer taraftan merkez bünyesinde yürütülen derslerin daha verimli ve düzenli yürütülebilmesi için çocukların görülüp gözetileceği, eğitilip güzel zaman geçirebilecekleri Anaokulu ve Çocuk Merkezi bulunacak.
Gâyemiz; evrensel İslamî ve insanî değerlerden hareketle, İslam’ın temel değerlerinden taviz vermeden, meşrep ve mezhep farklılıklarının İslam kardeşliği/ümmet olma hedefine engel olmasına karşı durmaktadır.
Modelimiz; Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) iyi insan yetiştirme konusundaki eşi ve benzeri olmayan usul ve yöntemidir.
Nihâi hedefimiz ise; gittikçe dünyevîleşen ve mahabbet ve takva’ya hasret dindarlığımıza uhrevî bir derinlik kazandırmaktır.
1. Toplumun aydınlanması konusunda süreli ve süresiz yayın hizmetleri,
2. Ana okulu ve kreş ile yavrularımıza milli ve manevî değerler ışığında ilk bilgi ve becerilerini kazandırma hizmeti,
3. Câmi dersleri (Kur’ân-ı Kerîm, ilmihal, akaid, tefsir, hadis, fıkıh, güzel ahlâk dersleri)
4. Sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller, söyleşiler
5. Aile içi ilişkiler konusunda seminerler
6. Arapça, İngilizce, Osmanlıca dersleri
7. Klasik İslam Sanatları kursları, (hat, tezhip, ney..)
8. Cami mûsikisi dersleri (ezan, kamet, salâ, ilahi ve kasideler..)