Maruf

Çocuklarınızın bağışıklığını

Ha­va­lar bir an­da so­ğu­ma­ya, has­ta­lık­lar sı­ra­sıy­la ka­pı­mı­zı çal­ma­ya baş­la­dı. Has­ta­lık­lar­dan biz­den çok ço­cuk­la­rı­mız et­ki­len­me­ye; vi­ta­min­ler, bit­ki çay­la­rı tek­rar ha­ya­tı­mı­za gir­me­ye baş­la­dı.

Bugün’den Serda Kıvılcım’ın haberine göre “Böy­le bir dö­nem­de ço­cu­ğu­nu­zun ba­ğı­şık­lı­ğı­nı ar­tır­mak için dik­kat et­me­niz ve yap­ma­nız ge­re­ken 5 te­mel nok­ta­” ol­du­ğu­nu söy­le­yen Hi­sar In­ter­con­ti­nen­tal Hos­pi­tal Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Bi­rol Sa­ral bu nok­ta­la­rı şöy­le açık­la­dı…

FAZLA HİJYEN ZARAR VERİYOR

Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ile hij­yen ara­sın­da önem­li bir bağ var­dır. Bu­nu hij­yen hi­po­te­zi ile açık­la­ya­bi­li­riz. Bu hi­po­te­ze gö­re or­tam ste­ril­li­ği art­tık­ça bağı­şık­lık sis­te­mi ken­di­ne doğ­ru ça­lı­şır ve ken­di ken­di­ne za­rar ver­me­ye baş­lar. Ör­ne­ğin, ça­ma­şır su­yu gi­bi mad­de­ler­le evin sık sık te­mizlenme­si ço­cu­ğun ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin ge­liş­me­si­ni en­gel­ler. Ço­cuk ne ka­dar çok ya­şa­dı­ğı or­tam­la iliş­ki­de ise, ya­şıt­la­rı ile ya da top­rak­la oy­nu­yor­sa o ka­dar ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ge­li­şir.

ŞEKER DE PASİF İÇİCİLİK DE BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR

Be­bek­ler, an­ne kar­nın­dan çık­tı­ğı za­man an­ne­den ve süt­ten al­dı­ğı fak­tör­ler­le bu sa­vun­ma me­ka­niz­ma­sı­na sa­hip ola­rak do­ğar­lar. Fa­kat zaman için­de dü­zen­siz bes­len­me, çev­re­miz­de­ki tok­sin­ler, uy­ku­suz­luk bu sa­vun­ma sis­te­mi­nin za­yıf­la­ma­sı­na ne­den olur. Vü­cu­du­mu­zu bakteri­ler, vi­rüs­ler, man­tar­lar gi­bi mik­ro­or­ga­niz­ma­la­ra kar­şı ko­ru­yan ba­ğı­şık­lık sis­te­mi güç­süz­leş­ti­ğin­de en­fek­si­yon­la­ra kar­şı ko­ru­ma­sız ka­lır. Yan­lış bes­len­me, şe­ker, si­ga­ra (pa­sif içi­ci­lik de da­hil), çev­re ve ha­va kir­li­li­ği bu sis­te­mi za­yıf­la­tır.

AŞILAR BELLİ ARALIKLARLA TEKRARLANMALI

Aşı­lar, içer­dik­le­ri mik­ro­or­ga­niz­ma­lar­la ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni uya­ra­rak hüc­re­sel ve/ve­ya sı­vı­sal ba­ğı­şık­lık ya­nı­tı oluş­tu­rur. Böy­le­ce has­ta­lık oluşma­dan o has­ta­lı­ğa kar­şı di­renç mey­da­na ge­lir. An­cak şu unu­tul­ma­ma­lı­dır ki hiç­bir aşı tem­sil et­ti­ği mik­ro­or­ga­niz­ma­nın ken­di­si ka­dar et­ki­li bir ce­vap oluş­tu­ra­maz. Bu ne­den­le ka­lı­cı ya da uzun sü­re­li bir ba­ğı­şık­lık di­ren­ci için aşı­la­rın bel­li ara­lık­lar­la tek­ra­rı ge­re­kir.

GECE UYKUSU ÇOK ÖNEMLİ

Be­bek­le­rin sağ­lık­lı ge­li­şim­le­ri için ke­sin­ti­siz ge­ce uy­ku­su en az bes­len­me ka­dar önem­li­dir. Çün­kü be­bek­ler ger­çek­ten de uyu­ya­rak bü­yür­ler. Uy­ku sı­ra­sın­da, özel­lik­le ka­ran­lık­ta me­la­to­nin hor­mo­nu sal­gı­la­nır. Bu hor­mo­nun sal­gı­lan­ma­sı ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­sin­de önem­li bir ro­le sa­hip­tir ve ay­nı za­man­da hi­po­fiz be­zi­nin da­ha faz­la bü­yü­me hor­mo­nu sal­gı­la­ma­sı­nı sağ­lar. Be­bek­ler uyur­ken be­yin­le­ri ça­lı­şır ve ge­li­şir. Be­bek, uya­nık­ken oyun­da öğ­ren­di­ği bil­gi­le­ri uy­ku sı­ra­sın­da or­ga­ni­ze ede­rek bey­ni­ne kay­de­der. Böy­le­ce be­yin­de nö­ron­lar ara­sı bağ­lar olu­şur ve güç­le­nir. Ma­ale­sef an­ne­le­rin ço­ğu be­bek­le­ri­nin bes­len­me­si­ne aşı­rı dik­kat eder­ken, be­bek­le­rin bü­yü­me­si için uy­ku­nun ge­nel ola­rak ge­rek­li ol­du­ğu dı­şın­da, ka­li­te­li ve ke­sin­ti­siz ge­ce uy­ku­su­nun be­bek­le­rin bü­yü­me­le­rin­de ve be­yin ge­li­şi­min­de ne ka­dar önem­li ro­le sa­hip ol­du­ğu­nun far­kın­da de­ğil­ler. Tür­ki­ye­’de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­da, an­ne­le­rin yüz­de 80’nin uy­ku­nun öne­mi hak­kın­da bil­gi sa­hi­bi ol­ma­dı­ğı­nı or­ta­ya koymuştur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın